V posledných rokoch, so stúpajúcim dopytom po financovaní zo strany malých a stredných podnikov spolu so zmenou trendu obchodných modelov sa rozšíril nový spôsob financovania projektov prostredníctvom tzv. participatívneho financovania, ktoré predstavuje alternatívu k financovaniu tradičnými bankovými produktami. Tento druh financovania má, okrem iného, veľký potenciál pre financovanie komunitných projektov pre transformáciu na čistú energiu.

Toto financovanie môže mať rôzne formy, napríklad ako občianske energetické spoločenstvá, ktoré predstavujú skupinu občanov ktorá iniciuje projekt a je jeho väčšinovým vlastníkom. Môže mať aj formu crowdfundingu pre projekt (crowdfunding pôžičkou/equity crowdfunding), kedy sa občania zúčastnia na financovaní projektu, ktorý je ale riadený súkromnou firmou bez účasti občanov na rozhodovaní. V neposlednom rade je možná aj realizácia komunitných projektov, pri ktorých je projekt pod kontrolou buď miestnej samosprávy a/alebo občanov a zúčastnených malých a stredných podnikov.

Participatívne financovanie so sebou prináša mnohé výhody, napríklad možnosť diverzifikácie investícií, atraktivitu z hľadiska zisku a rizika, možnosť mobilizácie investícií vo veľmi krátkom čase a takéto investície nie sú závislé od výkonnosti finančného trhu. Tento spôsob investovania si pre svoju optimálnu funkciu vyžaduje adekvátne legislatívne riešenie a dohľad nezávislým regulátorom. Participatívne financovanie funguje už nejaký čas v niekoľkých krajinách Európskej únie. Občania a farmári v Nemecku vlastnia 42% obnoviteľných zdrojov, ktoré sú často inštalované kolektívne, v Holandsku tento podiel predstavuje až 50%. Vo Francúzsku sa participatívna forma využíva u 36% projektov na využitie obnoviteľných zdrojov, na ktorých sa podieľajú kofinancovaním verejné zdroje. Slovensko by malo čo najskôr začať pracovať na legislatívnych a technických podmienkach takejto formy kolektívneho investovania.

Dobrým vzorom na potenciálnu platformu participativného financovania môže byť napríklad platforma na financovanie komunitných projektov, ktorej rôzne verzie už úspešne fungujú v niekoľkých krajinách Európskej únie. Princíp fungovania takejto platformy je, že občania majú možnosť investovať časť svojich úspor do projektov vo svojej komunite (budovanie cyklotrás, parky, rekreačné centrá, sociálne bývanie, obnova verejných budov ako sú nemocnice, školy…), pričom tieto projekty sú vedené miestnymi samosprávami a trvajú napr. 1 až 10 rokov. Záujemcovia môžu investovať akúkoľvek sumu uznajú za vhodnú – kľudne aj 1€ alebo 2000€. Týmto spôsobom môžu občania bezpečne investovať do projektov, ktoré sú v ich osobnom záujme a môžu sledovať plnenie týchto projektov v priebehu ich realizácie. Každý sa tak môže zapojiť do lokálneho diania a podporovať projekty ktoré umožňujú rozvoj miestnej komunity. Investovanie do takýchto projektov taktiež nie je limitované pre obyvateľov komunity alebo samosprávy v ktorej je takýto projekt realizovaný.

Participatívne financovanie formou komunitných projektov je vďaka svojim výhodám ideálne pre financovanie projektov pre transformáciu na čistú energiu, doplňujúc projekty financované tradičnými bankovými produktami. Účasť občanov a miestnej samosprávy na projektoch spojených s prechodom na obnoviteľnú energiu už prakticky preukázala značnú pridanú hodnotu vo forme väčšieho akceptovania obnoviteľnej energie obyvateľmi a väčšieho prístupu k dodatočnému súkromného kapitálu, čo viedlo k väčšiemu výberu pre spotrebiteľov a väčšej účasti občanov v prechode na čistú energiu. Keďže ide o komunitné projekty, občania tak môžu priamo rozhodovať o prioritách týchto projektov, a po ich dokončení sú priamymi užívateľmi výhod s nimi spojených. A pri správnom nastavení legislatívy môžu vďaka vysokej transparentnosti priamo dohliadať na ich priebeh.