Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

ZSPS
Koordinátor projektu
Krajina: Slovensko

Web: www.zsps.sk
Mail: sekretariat@zsps.sk
Telefón: +421 903 434 038

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislý dobrovoľný, nepolitický, otvorený zväz, ktorý združuje podnikateľské subjekty v stavebnej výrobe, výrobe stavebných hmôt, výskume, vývoji, projekcii a v ostatných nadväzujúcich činnostiach. Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v stavebníctve. Zväz ako reprezentant stavebných podnikateľov Slovenska sa v priebehu svojho pôsobenia dostal do trvalého povedomia nielen podnikateľov ale aj širokej verejnosti a toto svoje postavenie si naďalej udržiava a rozvíja v prospech transparentného podnikateľského prostredia v stavebníctve.

ViaEuropa Competence Centre, s.r.o.

VIAEU
Krajina: Slovensko
Mail: doktor@viaeuropa.sk
Telefón: +421 911 421 844

ViaEuropa Competence Centre s.r.o. je zameraná na výskum a inovácie kľúčových technológií a produktových inovácií zameraných na energetickú a zdrojovú efektívnosť, a zavedenie cyklickej ekonomiky. Poskytuje konzultácie a spoluprácu v oblasti regulácie trhov s energiou a financovaní investícií do energetickej efektívnosti. Okrem toho sa ViaEuropa sústreďuje aj na inovácie v oblasti vzdelávania, ktorých cieľom je prinášať na trh odborníkov vybavených súborom zručností a znalostí potrebných pre podniky k realizácii svojich inovačných nápadov.

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

UVS
Krajina: Slovensko

Web: www.uvs.sk
Mail: vzdelavanie@uvs.sk
Telefón: +421 254 776 323

Ústav vzdelávania a služieb (UVS) vznikol v roku 1970 ako príspevková organizácia Ministerstva stavebníctva SR. V  roku 2002 sa transformovala na súkromnú spoločnosť a  úspešne nadviazala  svojou činnosťou. V UVS sa zameriavame  na  ďalšie odborné vzdelávanie a to najmä v oblastiach ako je stavebný sektor, vzdelávanie pre inovácie v stavebníctve, inovatívne technológie, európska integrácia, legislatíva, protipožiarna ochrana stavebných objektov a  osobnostný rozvoj. Vo svojich programoch sa sústreďujeme  na  nové zručnosti  a znalosti v oblasti inovácií, stavebnom priemysle a technologické postupy spojené s energetickou efektívnosťou a vývojom obnoviteľných zdrojov energie. Spolupracujeme s mnohými odborníkmi, univerzitami a odbornými školami. UVS má  dlhoročné skúsenosti s publikačnou činnosťou, prípravou učebných textov, školiacich príručiek, video- programov a online programov. Našim cieľom je prinášať kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa uplatnia v dnešnej dynamicky meniacej sa spoločnosti.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

SIEA
Krajina: Slovensko
Web: www.siea.sk
Mail: office@siea.gov.sk
Mail: stanislav.laktis@siea.gov.sk
Telefón: +421 918 857 550

Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999. SIEA pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ, zároveň zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR, pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy, zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch, poskytuje bezplatné energetické poradenstvo, vykonáva skúšky špecialistov v energetike, od roku 2007 plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu, od roku 2015 plní úlohy Technologickej agentúry v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, v roku 2016 po uzatvorení Delegačnej dohody s Európskou komisiou sa stala národnou agentúrou pre Program Bohunice, a zapája sa do mnohých ďalších aktivít súvisiacich s energetickým sektorom.

Prvá stavebná sporiteľňa

PSS
Krajina: Slovensko

Web: www.pss.sk
Mail: jplsko@pss.sk
Telefón: +421 918 477 174

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., (PSS) je špecializovaná banka na financovanie bývania. Je dlhodobým lídrom na trhu stavebného sporenia. Ako prvú špecializovanú banku tohto druhu v strednej a východnej Európe ju založili tri renomované európske bankové domy: Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH. PSS neustále rozširuje ponuku možností financovania vlastného bývania. Ako prvá banka na Slovensku začala pred 20-timi rokmi poskytovať  úvery na obnovu bytových domov, pričom hneď od začiatku kládla banka dôraz na energetickú efektívnosť výstavby aj obnovy. Téma zelených budov je prirodzenou súčasťou identity banky a témy efektívneho nakladania s energiami sú pevne zakorenené naprieč internými hodnotami banky. Prvá stavebné sporiteľňa, a. s., aktívne vstupuje do celospoločenskej diskusie o témach zelených budov čoho dôkazom je aj podpora GreenDeal4Buildings.

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

SEVEn
Krajina: Česká republika

Web: www.svn.cz
Mail: seven@svn.cz
Telefón: +420 224 252 115

SEVEn působí na českém trhu již od roku 1990, kdy byla založena jako nezisková konzultační společnost. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

ARI
Krajina: Česká republika

www.ceskainfrastruktura.cz
office@ceskainfrastruktura.cz
+420 606 640 251

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

Svaz podnikatelu ve stavebnictví

SPS
Krajina: Česká republika

Web: www.sps.cz
Mail: sps@sps.cz

Svaz podnikatelu ve stavebnictví usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice v České republice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti. Prezentuje názory a požadavky stavebnictví na tiskových konferencích i v mediálních prostředcích, s nimiž udržuje rozsáhlou spolupráci. Vliv Svazu posiluje jeho členství v různých konfederacích, radách i spolupráce s významnými odbornými organizacemi.

Asociace poskytovatelu energetických služeb, z.s.

APES
Krajina: Česká republika

Web: www.spes.cz
Mail: office@apes.cz
Telefón: +420 603 894 354

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je profesní spolek založený v říjnu roku 2010 společnostmi podnikajícími v oblasti poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (metoda EPC). Mezi současnými 28 členy jsou realizátoři projektů (ESCO), konzultační společnosti, právní firmy a právníci, výrobci technologií a univerzity. Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu, standardizovat postupy při přípravě a realizaci projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting) a PD&B (Performance Design & Build), spolupracovat při nastavování podmínek dotačních titulů a implementaci nových právních norem týkajících se hospodaření s energií.