Názov projektu Národné okrúhle stoly k implementácii iniciatívy Inteligentné financovanie inteligentných budov na Slovensku a v Českej republike – GreenDeal4Buildings
Začiatok projektu 1. Júna 2021
Trvanie projektu 36 mesiacov
Počet partnerov 9
Program EÚ Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie

 

Hĺbková obnova fondu budov v Európe závisí od inteligentného financovania. Ak máme dosiahnuť vyššiu mieru obnovy a udržať si ju, kľúčový význam majú finančné nástroje a opatrenia na prekonanie zlyhaní trhu, kvalifikovaná pracovná sila s vhodnými zručnosťami a cenová dostupnosť bývania pre všetkých občanov. Aby sa dosiahli ciele Európskej Zelenej Dohody je potrebné verejné financovanie, ktoré by malo motivovať ďalšie súkromné investície do hĺbkovej obnovy budov. Zainteresované strany z verejného a súkromného sektora, najmä inovatívne malé a stredné podniky, zohrávajú v rámci energetickej transformácie Európy dôležitú úlohu.

Na modernizáciu zastavaného prostredia je potrebný integrovaný prístup a konzistencia v rámci všetkých príslušných politík so zahrnutím všetkých relevantných strán a pri zohľadnení viacerých aspektov, vrátane bezpečnosti, cenovej dostupnosti, životného prostredia a obehového hospodárstva. Práve z toho dôvodu vznikol projekt GreenDeal4Buildings. Tento projekt v rámci inovačného programu EÚ Horizont 2020 zriadi okrúhle stoly na implementáciu iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov v Českej republike a na Slovensku. Výstupom projektu bude 8 cestovných máp a akčných plánov od zúčastnených strán na rozvoj troch pilierov iniciatívy venovaných obytným a nebytovým budovám, priemyselným stavbám a inteligentnej mestskej infraštruktúre.

Okrúhle stoly vytvorené projektom budú trvalé multilaterálne diskusné fóra zahŕňajúce vládu, regionálne a miestne orgány, finančné inštitúcie, poskytovateľov energetických služieb a vlastníkov a prevádzkovateľov budov v celom hodnotovom reťazci energetickej účinnosti v stavebnom sektore. Tieto okrúhle stoly zanalyzujú možnosť rozšírenia existujúcich Európskych riešení a iniciatív, ktoré boli úspešné v iných krajinách Európskej únie, vypracujú relevantné stratégie, cestovnú mapu a akčné plány.

Štruktúrovanie dialógu stakeholderov na Slovensku

Projekt sa zameriava na udržateľné investície do energetických riešení v budovách (rezidenčných, nerezidenčných, priemyselných) a v mestskej infraštruktúre (prioritne nadväzujúcu na inteligentné budovy a infraštruktúru smart cities).

Udržateľná investícia je investícia do jednej alebo viacerých hospodárskych činností, ktoré podľa nariadenia (EÚ) 2020/852 možno označiť za environmentálne udržateľné. V zmysle článku 3 tohto nariadenia sú to činnosti, ktoré:

 • významne prispievajú k plneniu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov (vysvetlené nižšie), a zároveň
 • výrazne nenarúšajú plnenie žiadneho z týchto environmentálnych cieľov, a zároveň
 • sa vykonávajú v súlade s minimálnymi zárukami a spĺňajú technické kritériá preskúmania, ktoré sú vydané Európskou komisiou na základe článku 10-15 tohto rozhodnutia.

Medzi environmentálne ciele patria:

 • zmiernenie klimatických zmien,
 • prispôsobenie klimatickým zmenám,
 • prechod na obehové hospodárstvo,
 • prevencia a kontrola znečistenia,
 • trvalo udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov,
 • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Tieto požiadavky zahŕňajú nasledovné oblasti hospodárskych činností, ktoré predstavujú viac ako 80% emisií skleníkových plynov:

 • výroba elektriny,
 • doprava,
 • lesníctvo,
 • budovy (nové, obnova existujúcich, hodnotový reťazec),
 • informačno-komunikačné technológie,
 • výroba a spracovanie materiálov (vrátane komponentov, hliníka, ocele, betónu a plastov),
 • energetická efektívnosť v energetických riešeniach.

Tieto požiadavky sa budú ďalej vyvíjať a rozširovať o požiadavky spoločenskej udržateľnosti a požiadavky na riadenie a rozhodovanie v hospodárskych činnostiach (governance).

Hlavným účelom a dôsledkom týchto opatrení je presmerovanie investícií a finančných zdrojov (a to nielen tých, ktoré sú poskytované Európskou komisiou, ale aj iných verejných a súkromných zdrojov) na udržateľné investície.

Toto presmerovanie bude viesť k masívnym presunom investícií a finančných zdrojov ku konkurenčne schopným regiónom, odvetviam a podnikateľským subjektom, ktoré sú schopné uspieť v oblasti udržateľných investícií. Tento vývoj zasiahne podnikateľské subjekty v hodnotovom reťazci budov a energetických riešení, t.j. vrátane dodávateľov stavebných materiálov, výrobkov a služieb.

Zelená dohoda pre budovy sa zameria na dialóg stakeholderov s cieľom identifikovať možné spoločné aktivity a opatrenia, ktoré by viedli k takejto konkurenčnej schopnosti a využitie novovznikajúcich príležitostí slovenskými regiónmi a slovenskými podnikateľskými subjektami.

Tento dialóg bude prebiehať v rámci okrúhlych stolov, ktoré budú organizované v období od 31. marca 2022 do marca 2024. Zelená dohoda bude pozostávať zo štyroch cestovných máp, ktoré budú zamerané na:

 • rezidenčné budovy,
 • nerezidenčné budovy,
 • priemyselné budovy,
 • mestskú infraštruktúru.

Súčasťou okrúhleho stola sú odborné skupiny, ktoré majú napomôcť k odbornej diskusii k témam, na ktoré sú zamerané, aby odľahčili dialóg okolo okrúhleho stola a napomohli efektívnejšej diskusii k návrhom, ktoré budú po podpore stakeholderov zahrnuté do cestovných máp tvoriacich Zelenú dohodu pre budovy. Tieto pracovné skupiny sa budú stretávať v rámci rokovaní okrúhlych stolov. Ad-hoc stretnutia a workshopy budú organizované k niektorým témam. Všetci členovia sú vítaní na tieto stretnutia podľa ich vlastného uváženia a pokiaľ im to dovolí ich pracovné vyťaženie. Boli vytvorené nasledovné odborné skupiny:

 • Stavebníctvo a hodnotový reťazec,
 • Udržateľná energia,
 • Financovanie udržateľných energetických investícií.

Dialóg stakeholderov v rámci okrúhleho stola bude štruktúrovaný do klastrov nosných tém, ktoré sú vytvárané v gescii jednotlivých odborných skupín. Niektoré klastre sú prierezové a k ich témam bude zorganizovaná širšia odborná diskusia.

Dialóg stakeholderov bude štruktúrovaný do nasledovných skupín klastrov (každý klaster je označený kódom, ktorý je vysvetlený nižšie):

E1: Energeticky pozitívne štvrte; E2: Spotrebitelia na trhu s energiami; E3: Energetické služby pre spotrebiteľov a MSP; E4: Trvalá udržateľnosť technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív; E5: Legislatíva a nástroje politík.

F1: Platforma pre financovanie udržateľných zelených investícií a obnovy budov na štandard EPB; F2: EÚ taxonómia pre udržateľné investície a implementácia ESG v súkromnom sektore; F3: Štandardizovanie hodnotenia projektov udržateľných investícií; F4: Znižovanie rizík udržateľných energetických investícií; F5: Legislatívne zmeny pre podporu udržateľných energetických riešení.

S1: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja inovácií; S2: Podpora MSP pri implementácií inovácií; S3: Financovanie vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na všetkých stupňoch pre implementáciu inovácií; S4: Potrebné zmeny v politikách a legislatívnych podmienkach pre podporu inovácií; S5: Financovanie a podpora lighthouse projektov Smart Cities, smart energetických služieb, integrácie energetických sektorov, nového dizajnu trhu s elektrinou a jeho prepojenia s budovami.

FS1: Spolupráca pri implementácii ESG a SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation); ES1: Technické kritéria preskúmania v zmysle Nariadenia (EU) 2020/852; EF1: Financial blending v udržateľných energetických investíciach;

Tieto klastre sú rozdelené medzi odborné skupiny nasledovne (príslušnosť k skupine je znázornená písmenom v kóde a farebne):

Práca okrúhleho stola na Slovensku je súčasťou iniciatívy Európskej komisie, ktorá rozbehla Fóra udržateľných investícií a okrúhle stoly v rámci všetkých členských štátov EÚ. Preto okrúhly stôl na Slovensku môže využiť skúsenosti v iných členských štátoch EÚ a transfer know-how veľkého počtu projektov realizovaných v celej Európe. Napríklad:

 • úspešné technické riešenia,
 • úspešné podporné riešenia a finančné inovácie,
 • malé a veľké regionálne projekty obnovy budov, výstavby nových budov, vrátane cenovo dostupného sociálneho a nájomného bývania.