Svaz stavebních podnikatelů Slovenska

ZSPS
Koordinátor projektu
Země: Slovensko

Web: www.zsps.sk
Email: sekretariat@zsps.sk
Telefon: +421 903 434 038

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je nezávislý dobrovolný, nepolitický, otevřený svaz, který sdružuje podnikatelské subjekty ve stavební výrobě, výrobě stavebních hmot, výzkumu, vývoji, projekci a v ostatních navazujících činnostech. Cílem Svazu je vytvářet vhodné podnikatelské prostředí v oblasti stavebnictví podporující aktivity všech subjektů podnikajících ve stavebnictví. Svaz jako reprezentant stavebních podnikatelů Slovenska se v průběhu svého působení dostal do trvalého povědomí nejen podnikatelů, ale i široké veřejnosti a toto svoje postavení si nadále udržuje a rozvíjí ve prospěch transparentního podnikatelského prostředí ve stavebnictví.

ViaEuropa Competence Centre, s.r.o.

VIAEU
Země: Slovensko
Email: doktor@viaeuropa.sk
Telefon: +421 911 421 844

ViaEuropa Competence Centre s.r.o. je zaměřená na výzkum a inovace klíčových technologií a produktových inovací zaměřených na energetickou a zdrojovou efektivnost, a zavádění cirkulární ekonomiky. Poskytuje konzultace a spolupráci v oblasti regulace trhu s energií a financovaní investic do energetické efektivnosti. Kromě toho se ViaEuropa soustřeďuje i na inovace v oblasti vzdělávání, jejímž cílem je přivádět na trh odborníky vybavených souborem dovedností a znalostí potřebných pro podniky k realizaci svých inovačních nápadů.

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

UVS
Země: Slovensko

Web: www.uvs.sk
Email: vzdelavanie@uvs.sk
Telefon: +421 254 776 323

Ústav vzdělávání a služeb (UVS) vznikl v roce 1970 jako příspěvková organizace Ministerstva stavebnictví SR. V  roce 2002 se transformovala na soukromou společnost a  úspěšně navázala  svojí činností. V UVS se zaměřujeme  na  další odborné vzdělávání a to zejména v oblastech jako je stavební sektor, vzdělávání pro inovace v stavebnictví, inovativní technologie, evropská integrace, legislativa, protipožární ochrana stavebních objektů a  osobnostní rozvoj. Ve svých programech se soustřeďujeme  na  nové zručnosti  a znalosti v oblasti inovací ve stavebním průmyslu a technologické postupy spojené s energetickou efektivností a vývojem obnovitelných zdrojů energie. Spolupracujeme s mnoha odborníky, univerzitami a odbornými školami. UVS má  dlouholeté zkušenosti s publikační činností, přípravou učebních textů, školících příruček, video-programů a online programů. Našim cílem je přinášet na trh kvalifikované odborníky, kteří se uplatní v dnešní dynamicky se měnící společnosti.

Slovenská inovační a energetická agentura

SIEA
Země: Slovensko
Web: www.siea.sk
Email: office@siea.gov.sk
Email: stanislav.laktis@siea.gov.sk
Telefon: +421 918 857 550

Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA) byla založena jako státní příspěvková organizace rozhodnutím ministra hospodářství Slovenské republiky č. 63/1999 s účinností od 1. května 1999. SIEA působí jako zprostředkovatelský orgán a implementační agentura pro strukturální fondy EU, zároveň shromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v SR, připravuje podklady pro novelizaci energetické legislativy, zastupuje Slovensko v mezinárodních energetických projektech, poskytuje bezplatné energetické poradenství, vykonává zkoušky energetických specialistů, od roku 2007 plní státní úlohy v oblasti podpory inovací, sleduje a vyhodnocuje inovační aktivity na Slovensku a navrhuje opatření na jejich podporu, od roku 2015 plní úlohy Technologické agentury v souladu se Strategií výzkumu a inovací pro inteligentní specializaci Slovenské republiky, v roce 2016 po uzavření Delegační dohody s Evropskou komisí se stala národní agenturou pro Program Bohunice, a zapojuje se do mnohých dalších aktivit souvisejících s energetickým sektorem.

První stavební spořitelna

PSS
Země: Slovensko

Web: www.pss.sk
Email: jplsko@pss.sk
Telefon: +421 918 477 174

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., (PSS) je specializovaná banka na financování bydlení. Je dlouhodobým lídrem na trhu stavebního spoření. Jako první specializovanou banku tohoto druhu ve střední a východní Evropě ji založili tři renomované evropské bankovní domy: Slovenská sporiteľňa, a. s., německá Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakouská Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH. PSS neustále rozšiřuje nabídku možností financování vlastního bydlení. Jako první banka na Slovensku začala před 20 lety poskytovat  úvěry na obnovu bytových domů, přičemž hned od začátku kladla banka důraz na energetickou efektivnost výstavby i obnovy. Téma zelených budov je přirozenou součástí identity banky a téma efektivního nakládání s energiemi jsou pevně zakořeněné napříč interními hodnotami banky. Prvá stavebné sporiteľňa, a. s., aktivně vstupuje do celospolečenské diskuse o tématech zelených budov, čehož je důkazem i podpora projektu GreenDeal4Buildings.

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

SEVEn
Země: Česká republika

Web: www.svn.cz
Email: seven@svn.cz
Telefon: +420 224 252 115

SEVEn působí na českém trhu již od roku 1990, kdy byla založena jako nezisková konzultační společnost. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

ARI
Země: Česká republika

www.ceskainfrastruktura.cz
office@ceskainfrastruktura.cz
+420 606 640 251

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

Svaz podnikatelu ve stavebnictví

SPS
Země: Česká republika

Web: www.sps.cz
Email: sps@sps.cz

Svaz podnikatelu ve stavebnictví usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice v České republice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti. Prezentuje názory a požadavky stavebnictví na tiskových konferencích i v mediálních prostředcích, s nimiž udržuje rozsáhlou spolupráci. Vliv Svazu posiluje jeho členství v různých konfederacích, radách i spolupráce s významnými odbornými organizacemi.

Asociace poskytovatelu energetických služeb, z.s.

APES
Země: Česká republika

Web: www.spes.cz
Email: office@apes.cz
Telefon: +420 603 894 354

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je profesní spolek založený v říjnu roku 2010 společnostmi podnikajícími v oblasti poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (metoda EPC). Mezi současnými 28 členy jsou realizátoři projektů (ESCO), konzultační společnosti, právní firmy a právníci, výrobci technologií a univerzity. Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu, standardizovat postupy při přípravě a realizaci projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting) a PD&B (Performance Design & Build), spolupracovat při nastavování podmínek dotačních titulů a implementaci nových právních norem týkajících se hospodaření s energií.