V rámci projektu Greendeal4buildings sa uskutočnili úvodné stretnutia odborných skupín ako príprava pre prvé stretnutie Okrúhleho stola GreenDeal4Buildings, ktoré sa uskutoční 31.3.2022 v Hoteli Tatra.

Stretnutí sa zúčastnili experti z verejného i súkromného sektora. Na stretnutiach bol daný priestor na predstavenie účastníkov za účelom oboznámenia sa s ich expertízou a oblasťou pôsobenia. Jedným zo zámerov stretnutí bolo sieťovanie stakeholderov a vytvorenie vzájomnej spolupráce, ktorá bude trvať počas projektu, ako aj po jeho ukončení.

Odborné stretnutia otvoril koordinátor projektu, pán Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. V úvode vyzdvihol potrebu projektu GreenDeal4Buildings a pozadie toho, prečo je potrebné sa zamerať na udržateľné investície do obnovy budov. Projekt GreenDeal4Buildings získal dôveru Európskej komisie ako jeden z troch úspešných projektov z celkovo 20 predložených návrhov.

Stavebníctvo, energetiku a ich financovanie čakajú dramatické zmeny v dôsledku EÚ Taxonómie a Európskej Zelenej dohody. Sektor stavebníctva a investície doňho je potrebné preto na tieto zmeny pripraviť. EÚ Taxonómia určuje, ktoré investície budú považované za udržateľné. Investori budú na tieto požiadavky prihliadať a tým pádom hospodárske činnosti, ktoré nebudú tieto požiadavky spĺňať nebudú konkurencieschopné a stratia trhovú relevantnosť. Regióny, ktoré budú na toto pripravené budú mať konkurenčnú výhodu a práve k nim sa bude trh presúvať. V zahraničí sa toto už deje, preto treba čeliť tomu, že na Slovensku sa to musí skôr či neskôr riešiť tiež.

Z vyššie uvedeného vyplývajú aj ciele projektu, ktorými sú:
 • Zvýšiť konkurenčnú schopnosť slovenských regiónov/miest/obcí pre získanie udržateľných investícií,
 • Zvýšiť konkurenčnú schopnosť podnikateľských subjektov v stavebnom sektore, vrátane celého hodnotového reťazca pre získanie udržateľných investícií,
 • Vytvoriť ekosystém a podporu pre rozvoj udržateľných investícií v sektore budov a mestskej infraštruktúry do (v prípade Odbornej skupiny udržateľná energia) renovácie/nových energeticky pozitívnych budov, smart energetických služieb, rozvoja energetických komunít, udržateľnosti technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív, a ďalších (účastníci dostali všeobecný prehľad cielených aktivít).
Výsledkom projektu budú 4 cestovné mapy zamerané na rezidenčné, nerezidenčné (komerčné) a   priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru.

Odborná skupina udržateľná energia

Stretnutie sa uskutočnilo 22. februára 2022 v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá je facilitátorom tejto odbornej skupiny. Na stretnutí bolo zastúpené Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad vlády SR, Slovenská agentúra životného prostredia, ďalej bola  zastúpená spoločnosť e-Dome, Asociácia SMART CITY, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovak Smart city cluster, asociácia Energy cities, spoločnost ENVIROS, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská rada pre zelené budovy, Združenie pre lepšiu správu bytových domov, Slovenská technická univerzity a jej  Stavebná fakulta a partneri projektu ZSPS, Prvá stavebná sporiteľňa, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ústav vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o.

Na programe stretnutia bolo predstavenie projektu, jeho cieľov, štruktúry stretnutí, predstavenie stakeholderov a diskusia a to najmä k podkladovému materiálu k stretnutiu. Materiál obsahoval podrobne popísané témy, ktoré boli zoradené do nasledovných piatich tematických klastrov:

 • Energeticky pozitívne štvrte (Positive energy district – PED),
 • Spotrebitelia na trhu s energiami,
 • Energetické služby pre spotrebiteľov v bytových a komerčných budovách a MSP,
 • Trvalá udržateľnosť technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív (REFT),
 • Legislatíva a politické nástroje.
Účastníci reflektovali na úvodnú prezentáciu, zámery projektu a jeho ciele. Prevládala zhoda, že je potrebné robiť kroky na podporu udržateľných investícií a na prípravu Slovenska na požiadavky taxonómie, na ktoré sa už v zahraničí prihliada, zatiaľ čo na Slovensku ešte nie. Rovnako je dôležité  podporovať súkromný kapitál a investície do obnovy budov a obnovy energetických zariadení budov, napríklad formou GES. Nesmierne dôležité je sa zamerať nie len na udržateľnú energetiku a výstavbu, ale aj na udržateľnosť samotných financií a investícií.

Odborná skupina stavebníctvo a hodnotový reťazec

Stretnutie sa uskutočnilo 8. marca 2022 v priestoroch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý je facilitátorom tejto odbornej skupiny. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SOŠ stavebnej v Nitre, SOŠ technológie a remesiel v Bratislave, Slovenského živnostenského zväzu, spoločnosti Srechostav, s.r.o., Prvej stavebnej sporiteľne, SIEA, konzultačnej spoločnosti L. A. Holding s.r.o., Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ústavu vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o.

Program stretnutia okrem predstavenia projektu, jeho cieľov, štruktúry stretnutí obsahoval aj prednášku na tému „Nastávajúca éra udržateľnosti – hrozba či príležitosť?“ Súčasne bol predstavený cieľ odbornej skupiny ako aj návrh rozpracovaných tematických klastrov, ktoré mali byť predmetom diskusie.

Navrhované klastre pre Odbornú skupinu:
 • podpora inovácií pre klimatickú neutralitu,
 • podpora malých a stredných podnikov pri zavádzaní inovácií,
 • financovanie vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na všetkých stupňoch pre podporu inovácií pre klimatickú neutralitu,
 • potrebné zmeny v politikách a legislatívnych podmienkach pre podporu inovácií,
 • financovanie a podpora lighthouse projektov Smart Cities, smart energetických služieb integrácie energetických sektorov, nového dizajnu trhu s elektrinou a jeho prepojenia s budovami,
 • podporný program pre implementáciu ESG (Environmental and Social Governance) a spoluprácu s finančným sektorom pri implementácii povinného vykazovania financovania udržateľných podnikateľských aktivít.

Rozsiahla diskusia, ktorá na stretnutí vznikla sa venovala témam:

 • Modulová výstavba.
 • Zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií.
 • Kontrola a garancia kvality a dodržania technologických postupov pri výstavbe.
 • Väčšia úloha a dôležitosť profesijných organizácií.
 • Neexistencia systému dovzdelávania.
 • Nízky záujem o štúdium a prácu v stavebníctve u žiakov, absolventov a dospelých.
 • Podpora žiakov v nedostatkových profesiách formou štipendií a propagácia remesiel.
 • Profesijné preukazy.

Odborná skupina financovanie udržateľných investícií

Stretnutie sa uskutočnilo 9. marca 2022 online spôsobom. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva financií SR, Slovenskej bankovej asociácie, Smart Cities klubu, SIEA , ZSPS, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ústavu vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence Centre s.r.o. a Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá je facilitátorom tejto odbornej skupiny.

Program stretnutia bol podobný ako v predošlých dvoch odborných skupinách a to predstavenie projektu, jeho cieľov, štruktúry, stakeholderov a tematických klastrov skupiny.

Tak ako v predošlých odborných skupinách aj v tejto bol všetkým členom odbornej skupiny pred stretnutím zaslaný podrobne rozpracovaný návrh tematických klastrov, ktorými sú:
 • platforma pre financovanie udržateľných zelených investícií a obnovy budov na štandard EPB (energeticky pozitívne budovy),
 • EU taxonómia pre udržateľné investície súkromného sektora a ESG,
 • štandardizovanie metodiky hodnotenia projektov udržateľných investícií s cieľom agregácie projektov do veľkých celkov,
 • znižovanie rizík udržateľných energetických investícií,
 • legislatívne zmeny pre podporu udržateľných energetických investícií,
 • spolupráca s podnikateľským sektorom pri implementácii povinného vykazovania financovania udržateľných podnikateľských aktivít (SFDR – Sustainable Finance DisclosureRegulation),
 • financial blending v udržateľných energetických investíciách.
Diskusia k týmto klastrom sa viedla v oblasti nutného úzkeho zapojenia predstaviteľov miest a obcí do diskusie ako aj problematiky čerpania a záujmu miest a obcí o európske financie.  Diskusie v rámci navrhovaných tém budú ďalej prebiehať v rámci novovytvorenej finančnej platformy vytvorenej projektom, ktorej cieľom bude podnietiť diskusiu medzi finančnou komunitou, tvorcami politík a klientami, identifikovať príklady osvedčených postupov k zníženiu rizikovosti udržateľných energetických investícií, úspešných prístupov k zvýšeniu objemu financovateľných projektov udržateľných energetických investícií (vrátane agregácie menších projektov do väčších celkov) a napomôcť ich širšiemu uplatneniu v finančnej praxi.