V mene konzorcia projektu GreenDeal4Buildings by sme Vás radi pozvali na štvrté stretnutie Slovenského okrúhleho stola a zakladauce stretnutie Národnej kvalifikačnej platformy (NKP). Všetky potrebné informácie, ako aj postup pre registráciu a pravidlá pre rokovanie nájdete nižšie:

Termín: 8. decembra 2022

Čas: 10:00 – 12:00 (NKP), 13:00 – 17:00 (Okrúhly stôl)

Miesto konania: Prvá stavebná sporiteľňa, Bajkalská 30, 821 05 Bratislava

V prípade záujmu o registráciu kontaktujte Mareka Malinu zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na malina@zsps.sk, prípadne na čísle+421 948 631 509.

Program:

Zakladajúce stretnutie Národnej kvalifikačnej platformy (NKP)
10:00-10:20 Úvod k projektu DoubleDecker a ciele NKP (Pavol Kováčik, ZSPS)
10:20-10:40 Prezentácia štruktúry Status quo analýzy (Zuzana Kyrinovičová, ÚVS)
10:40-11:00 Zámer pre spracovanie opatrení pre rozvoj ľudských zdrojov v stavebníctve a zmeny existujúcich, či vypracovanie nových programov odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania (František Doktor, ViaEuropa Competence Centre)
11:00-12:00 Rôzne a diskusia
12:00-13:00 Občerstvenie pre účastnikov a networking
Okrúhly stôl stakeholderov
13:00-13:15 Otvorenie (Pavol Kováčik, ZSPS)
Plenárne zasadnutie – 1. časť: Podporné nástroje pre obnovu budov
13:15-13:30 Predstavenie návrhov opatrení pre zabezpečenie rastúcich požiadaviek na obnovu budov (Stanislav Laktiš, SIEA)
13:35-13:55 Diskusia k navrhovaným opatreniam, závery
Prestávka na kávu a občerstvenie
Plenárne zasadnutie – 2. časť: Opatrenia Pracovnej skupiny finančných inštitúcií pre energetickú efektívnosť (EEFIG)
14:50-15:05 Zníženie rizika investícií do udržateľnej energie – skúsenosti z projektu Triple-A (Jiří Karásek/Václav Šebek, SEVEn)
15:05-15:15 Predstavenie návrhov opatrení pre transpozíciu opatrení EEFIG (Jozef Plško, PSS)
15:15-15:45 Diskusia k navrhovaným opatreniam, závery
Plenárne zasadnutie – 3. časť: One-stop-shop pre obnovu budov
16:00-16:15 Predstavenie návrhov opatrení zo skupiny pre stavebníctvo a hodnotový reťazec (Pavol Kováčik, ZSPS)
16:15-16:50 Diskusia k navrhovaným opatreniam, závery
Diskusia a záver

Pravidlá pre rokovanie ukrúhleho stola

Okrúhly stôl bol zvolený ako formát pre dialóg stakeholderov s cieľom poskytnúť šancu vyjadriť sa čo najväčšiemu okruhu stakeholderov k diskutovaným témam, ktoré budú uvedené krátkymi prezentáciami.

Cieľom dialógu je nachádzať spojenia medzi stakeholdermi v oblasti získavania udržateľných energetických investícií a vytváranie efektívnych aliancií a kooperácií pri ich realizácií implementáciou spoločných krokov, aktivít, projektov a opatrení. Z tohto dôvodu sa dialóg bude usmerňovať k:

 • diskusii o možnej spolupráce v podpore cieľov Európskej zelenej dohody v oblastiach:
  • financovania udržateľných investícií,
  • budov (nové ako aj obnova existujúcich budov),
  • vzdelávania,
  • čistej a cenovo dostupnej energie;
  • dopravy (v súvislosti s mestskou infraštruktúrou v smart mestách),
  • klimaticky udržateľných podnikateľských aktivít,
 • identifikácii konkrétnych spoločných aktivít, krokov a projektov,
 • vytváraniu efektívnych koalícií, konzorcií a iných foriem spolupráce na realizácii týchto spoločných aktivít, krokov a projektov;
 • identifikácii konkrétnych opatrení v oblasti politík a legislatívy potrebné k úspešnému naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody,
 • dohode na texte cestovných máp, ktoré budú súčasťou Zelenej dohody pre budovy a obsiahnu výsledky tohto dialógu stakeholderov.

Hlavnou motiváciou pre dialóg okolo okrúhleho stola je nevyhnutnosť spolupráce stakeholderov na napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody, ktoré ďaleko presahujú hranice aktivity jednotlivých stakeholderov a presahujú cez viaceré sektory podnikateľských aktivít ako aj jednotlivé spoločenské skupiny (regulátori, štátna a verejná správa, samospráva miest a obci, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty, zamestnanci, verejnosť). Z rokovania okrúhleho stola nebude spracovaný podrobný zápis, len krátky sumár bez špecifických vyjadrení účastníkov.

Okrúhly stôl nebude riešiť a diskutovať:

 • politickú stránku navrhovaných opatrení zo strany EÚ,
 • povahu a výšku cieľov prijatých orgánmi EÚ a členskými štátmi,
 • stanoviská zväzov, asociácií a lobistov k dokumentom a rozhodnutiam, ktoré sú súčasťou realizácie v rámci spolupráce stakeholderov, nakoľko na takúto diskusiu sú určené iné fóra a okrúhly stôl ich nebude replikovať, resp. konkurovať im.