V rámci prípravy na druhé stretnutie Slovenského okrúhleho stola prebehlo na pôde Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska stretnutie Odbornej skupiny pre stavebníctvo a hodnotový reťazec. Odborná skupina sa venovala hlavne financovaniu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na všetkých stupňoch. Diskutovalo sa o návrhu opatrení a riešení v súvislosti s potrebou aplikovania inovácií  na všetkých stupňoch a úrovniach vzdelávacieho systému. Priorita smerovala k formám a uplatneniu najmä na úrovni ďalšieho odborného vzdelávania. Zdôraznil sa význam ďalšieho odborného vzdelávania a význam tzv. kontinuálneho vzdelávania v zmysle procesu a vo význame  celoživotného vzdelávania pozdĺž celého hodnotového reťazca. Zdôraznil sa význam inovácií v sektore stavebníctva a úloha kontinuálneho vzdelávania a jeho podpora aj z EÚ. Pomôcť by napríklad mohol systém „certifikácie dodávateľov“, kde jedným z podmienok získania certifikátu by boli aj odborne vyškolení zamestnanci a pracovníci dodávateľskej firmy.

Boli zadefinované aj kľúčové zručnosti, ktoré sú potrebné pre implementáciu inovácií, a to konkrétne:

  • Zručnosti na vykonávanie hĺbkovej renovácie budov, a to aj prostredníctvom modulárnych a industrializovaných riešení;
  • Zručnosti pre nové a existujúce budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB) a preklenutie priepasti smerom k budovám s nulovými emisiami (ZEB);
  • Zručnosti na integráciu obnoviteľnej energie a účinných technológií vykurovania a chladenia, najmä tepelných čerpadiel; zručnosti pre inštalatérov v oblasti modernizácie vykurovania a chladenia v rámci renovačných projektov;
  • Zručnosti súvisiace s uhlíkom počas celého životného cyklu (prostredníctvom hodnotenia potenciálu globálneho otepľovania), obehovým stavebníctvom a efektívnosťou využívania zdrojov a využívaním úrovňového rámca;
  • Digitálne zručnosti podporujúce vyššiu energetickú efektívnosť budov, najmä prostredníctvom lepšieho využívania informačného modelu budov;
  • Zručnosti na zvýšenie úrovne inteligentných budov na vyššiu energetickú efektívnosť (na základe indikátora inteligenčnej pripravenosti), najmä so zameraním na senzory, ovládacie prvky a systémy správy budov.