Dňa 20. októbra 2021 projekt GreenDeal4Buildings zorganizoval na Fóre Slovenského Stavebníctva panelovú diskusiu k napĺňaniu cieľov Európskej zelenej dohody. Ako bolo konštatované panelom na tomto stretnutí, pre dosiahnutie týchto cieľov je nutné, aby boli verejné investície do energetickej obnovy kombinované so súkromným kapitálom, nakoľko verejné zdroje nebudú stačiť na obnovu budov v takom rozsahu, aby sa dosiahla klimatická neutralita budov a aby sa budovy stali aktívnymi prvkami na dvojcestnom trhu s energiami. Očakáva sa od nich totiž rozširovanie distribuovanej výroby elektrickej energie cez obnoviteľné zdroje a podpora e-mobility ako aj iných foriem skladovania energie. Potrebné investície súkromného sektora však neprídu do odvetvia a regiónov, ktoré nie sú konkurencie schopné.

Je preto kľúčové vytvoriť nástroje inteligentného financovania, ktoré je založené na finančnom mixe rôznych zdrojov verejného a súkromného sektora. Je dôležité aj to, aby štát vytvoril dobré motivačné prostredie pre investície do energetickej efektívnosti a dekarbonizácie ekonomiky, vrátane obnovy a dekarbonizácie fondu budov, mestskej infraštruktúry a dopravy. Práve za týmto účelom projekt GreenDeal4Buildings odštartuje dialóg zainteresovaných strán v rámci okrúhlych stolov zameraný na finančné inovácie, ktoré budú zamerané na investície do energetickej hospodárnosti a dekarbonizácie fondu budov na Slovensku a v Českej republike. Práve do týchto okrúhlych stolov sa zapoja regionálne a miestne autority, finančné inštitúcie, poskytovatelia energetických služieb, vlastníci budov a firmy v celom hodnotovom reťazci obnovy budov a v odvetví stavebníctva.

Ciele klimatickej neutrality v roku 2050 a ciele „Fit for 55“ sú veľmi ambiciózne a budú vyžadovať mimoriadne opatrenia a úsilie. Zmeny zasiahnu aj trh s energiami, kde tradičný model centralizovanej výroby končí. Každý, vrátane spotrebiteľa, má byť schopný vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov. Tým sa trh s energiou stáva veľmi komplexný a zároveň zvyšuje očakávania koncových spotrebiteľov, ktorí chcú využívať všetky výhody distribuovaného, horizontálne prepojeného a obojsmerného trhu. Slovensko je v nedávnom hodnotení Ember and Agora Energiewende v zavádzaní obnoviteľných zdrojov na poslednom mieste z 19 krajín EU, ktoré predstavujú 97% spotreby elektrickej energie v EÚ. Zaostali sme aj za všetkými krajinami stredného a juhovýchodného regiónu. Preto zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie na dekarbonizáciu a vytvorenie adekvátnej flexibility energetických systémov cez elektrifikáciu dopravy, riadenie spotreby a úložiská energie sú kľúčovým úsilím na splnenie cieľov zmierňovania zmeny klímy dohodnutých na parížskej konferencii v roku 2015 a o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Ak nepokročíme v dekarbonizácii energií, spotrebitelia budú v budúcnosti čeliť čoraz väčšiemu zvyšovaniu cien. Stanú sa neznesiteľnými pre všetkých občanov EÚ a ohrozia hospodárstvo EÚ.

Preto sa projekt podujal na vypracovanie návrhov ako náš región zatraktívniť pre investície do zelenej energie, obnovy budov a infraštruktúry, nakoľko tieto oblasti vzájomne súvisia a úspech v jednej oblasti je základom úspechu v ostatných.