Dne 20. října 2021 partneři projektu GreenDeal4Buildings zorganizovali na Fóru slovenského stavebnictví panelovou diskusi k plnění cílů Evropské zelené dohody. Účastníci zasedání konstatovali, že pro dosažení stanovených cílů je nezbytné, aby byly veřejné investice do energetické účinnosti kombinovány se soukromým kapitálem, neboť veřejné zdroje nebudou stačit na renovace budov v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo klimatické neutrality budov a aby se budovy staly aktivními prvky na obousměrném trhu s energií. Očekává se rozšíření distribuované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a podporována bude elektromobilita i nové formy ukládání energie. Potřebné investice soukromého sektoru však nepřijdou do odvětví a regionů, které nejsou konkurenceschopné.

Vytvoření nástrojů inteligentního financování založených na kombinaci financí různých zdrojů veřejného a soukromého sektoru je proto nezbytné. Je rovněž důležité, aby stát vytvořil dobré pobídkové prostředí pro investice do energetické účinnosti a dekarbonizace hospodářství, včetně obnovy a dekarbonizace fondu budov, městské infrastruktury a dopravy. Právě za tímto účelem projekt GreenDeal4Buildings zahájí dialog zúčastněných stran v rámci kulatých stolů zaměřených na finanční inovace, které budou cílit na investice do energetické účinnosti a dekarbonizace fondu budov na Slovensku a v České republice. Právě do těchto kulatých stolů se zapojí regionální a místní veřejné orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb, vlastníci budov a podniky v celém hodnotovém řetězci obnovy budov a ve stavebnictví.

Cíle v oblasti klimatické neutrality v roce 2050 a cíle „Fit for 55“ jsou velmi ambiciózní a budou vyžadovat mimořádná opatření a úsilí. Změny postihnou i trh s energií, kde tradiční model centralizované výroby končí. Každý, včetně spotřebitele, by měl být schopen vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. Tím se trh s energií stává velmi složitým a zároveň zvyšuje očekávání konečných spotřebitelů, kteří chtějí využívat všech výhod distribuovaného, horizontálně propojeného a obousměrného trhu. Česká republika je v nedávném hodnocení Ember and Agora Energiewende v zavádění obnovitelných zdrojů na předposledním místě z 19 zemí EU, které představují 97 % spotřeby elektřiny v EU. Česká republika zaostávala i za všemi zeměmi středního a jihovýchodního regionu, kromě Slovenska. Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie k dekarbonizaci a vytvoření přiměřené pružnosti energetických systémů prostřednictvím elektrifikace dopravy, řízení spotřeby a úložišť energie jsou proto klíčovým úsilím k dosažení cílů zmírňování změny klimatu dohodnutých na Pařížské konferenci v roce 2015 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Pokud nepokročíme v dekarbonizaci energie, spotřebitelé budou v budoucnu čelit stále většímu nárůstu cen, které se stanou nepřijatelnými pro všechny občany EU a ohrozí hospodářství EU.

Projekt se proto zaměřil na vypracování návrhů, jak náš region učinit přitažlivějším pro investice do zelené energie, obnovy budov a infrastruktury, protože tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a úspěch v jedné oblasti je základem úspěchu v ostatních.