Domácnosti čoraz viac zápasia s kolísajúcimi cenami energií, čo vedie k nestabilite a rastu nákladov. V súčasnosti sa na Slovensku, v Českej republike a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy, ako aj mimo EÚ, čoraz častejšie diskutuje o energetickej chudobe. Napriek tomu, na rozdiel od západoeurópskych krajín, politici tento problém doteraz dostatočne neriešili. Najväčšími nedostatkami sú chýbajúca koncepcia, počnúc od národných definícií a podrobného popisu energetickej chudoby, ako aj chýbajúce stratégie a akčné plány zamerané na znižovanie jej výskytu a dopadov na domácnosti. Okrem toho chýba všeobecná informovanosť o tomto probléme medzi odborníkmi aj verejnosťou. Mnohí vysoko postavení ľudia s rozhodovacou právomocou taktiež popierajú existenciu energetickej chudoby vo svojich krajinách.

Prekvapujúco pre mnohých, aj v Nórsku, v krajine považovanej za „energeticky bohatú“ s lacnou vodnou a veternou energiou a ropnými zdrojmi, je vďaka socio-ekonomickým problémom energetická chudoba relevantnou témou. Vo všeobecnosti je v pomere ku kúpnej sile energia lacná a rozšírená, ale v mnohých domácnostiach patriacich do zraniteľných skupín môže studená zima poriadne natiahnuť rozpočet. Štúdia o energetickej chudobe v Nórsku poukázala, že „ľudské telo bolo používané ako bankový účet“, keď ľudia museli dodržiavať prísnu diétu a bývať v nepohodlných teplotách aby ušetrili, čo obyvateľom zasiahnutých domácností dlhodobo spôsobuje fyzické aj psychické zdravotné problémy.

Európsky parlament prijal smernicu EPBD III, ktorá stanovuje základné princípy a požiadavky vedúce k výraznému zníženiu energetickej spotreby budov v EÚ. Členské štáty eventuálne musia implementovať EPBD III do svojej legislatívy a vytvoriť súbor opatrení na dosiahnutie úspor konečnej spotreby energie. Následne boli zavedené rôzne podporné schémy, ktoré by mali pomôcť domácnostiam realizovať úsporné opatrenia týkajúce sa energetických strát v budovách.

Energetická chudoba má dve základné formy. Prvá je nedostupnosť energetických zdrojov, čo ohrozuje predovšetkým domácnosti v menej vyspelých krajinách. Domácností na Slovensku sa táto forma pravdepodobne nedotkne, budú však ohrozené druhou formou energetickej chudoby, spôsobenou nedostatkom dostupných financií na pokrytie energetickej náročnosti budovy. V posledných desaťročiach sa úroveň komfortu (a následne aj spotreby energie) v domácnostiach zvýšila. Vzrástol aj počet spotrebičov a vo všeobecnosti sa vyžaduje vyšší štandard kvality ako kedykoľvek predtým (stála teplota, vlhkosť a iné úpravy vzduchu). Na splnenie všetkých týchto požiadaviek je potrebné zaplatiť vyššie náklady na energie.

Energetická chudoba ešte stále nebola plne uznaná ako problém vo všetkých členských štátoch EÚ. To znamená, že niektoré európske krajiny stále nemajú definíciu energetickej chudoby, a/alebo primerané politiky a opatrenia na riešenie tohoto problému. Energetická chudoba má taktiež aj mnoho rôznych definícií, ktoré nie sú v európskom meradle štandardizované. „Energetická chudoba“ vo všeobecnosti znamená „situáciu, kedy jednotlivci alebo domácnosti nie sú schopní primerane vykurovať alebo využívať iné požadované energetické služby vo svojich domovoch za prijateľnú cenu.“ Zákonodarcovia a akademici zdôrazňujú potrebu odhaliť základné faktory, ktoré zvyšujú riziku energetickej chudoby. Preto bol vyvinutý koncept energetickej zraniteľnosti, ktorý znamená riziko, že v domácnosti nie sú sociálne a materiálne primerané úrovne energetických služieb. Energetická chudoba môže mať rôzne formy, medzi ne napríklad patrí „dvojitá energetická chudoba“ a „dočasná energetická chudoba“:

  • „Dočasná energetická chudoba“ je rastúci fenomén, ktorý sa v posledných rokoch v Európe prejavuje intenzívnejšie kvôli vlnám extrémnych chladov a horúčav a zvyšovaním cien energií. Táto situácia sa týka domácností, ktoré v určitých špičkách spotreby vynakladajú viac ako 10% svojho disponibilného príjmu na výdavky na energiu, pričom tieto situácie sa v súčasnosti vyskytujú častejšie v domácnostiach zo strednej a vyššej triedy;
  • „Dvojitá energetická chudoba“ v zime a v lete priamo súvisí s účinkami klimatickej zmeny. Mnohí ľudia sa začínajú obávať príchodu zimy aj leta, pretože majú problém dovoliť si energiu na udržanie komfortnú teplotu vo svojich domovoch počas oboch sezón.