Energetické komunity sú iniciatívy vedené občanmi, ktoré im umožňujú prevziať kontrolu nad miestnou výrobou a spotrebou energie. Pomáhajú decentralizovať energetické systémy, v ktorých sieť vlastnia miestni obyvatelia so solárnymi a veternými farmami zriadenými na poliach alebo solárnymi panelmi inštalovanými na strechách. Takto miestni obyvatelia spotrebúvajú čistú a obnoviteľnú energiu, ktorú vyrábajú doma, a každá domácnosť sa stáva aktérom v energetickom sektore. Občania sa aktívne zúčastňujú na rozhodovacom procese a podieľajú sa na hospodárení v rámci miestnej komunity, keďže tieto projekty stimulujú miestnu zamestnanosť. Energetické komunity takto organizujú kolektívne a občanmi riadené energetické akcie, ktoré pomáhajú pripraviť pôdu pre prechod na čistú energiu a zároveň posúvajú občanov do popredia. Taktiež prispievajú k zvýšeniu akceptácie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zo strany verejnosti a uľahčujú prilákanie súkromných investícií do prechodu na čistú energiu.

Koncepcia energetických komunít ponúka aj riešenie energetickej chudoby, jedného z najväčších problémov súčasnej doby. V roku 2018 približne 34 miliónov Európanov nebolo schopných udržiavať svoje domovy dostatočne teplé. Podľa celoeurópskeho prieskumu z roku 2019 si 6,9 % obyvateľov EÚ nemohlo dovoliť dostatočne vykurovať svoj domov. Najmä v miestnych oblastiach je energetická chudoba závažným problémom, ktorý možno vyriešiť pomocou flexibility, ktorú energetické komunity ponúkajú elektrizačnej sústave prostredníctvom reakcie na dopyt a skladovania energie, a zároveň zlepšiť ich energetickú účinnosť a znížiť účty za energiu.

V máji 2019 zaviedla EÚ prostredníctvom balíka Čistá energia pre všetkých Európanov do svojej legislatívy koncept energetických komunít ako „občianske energetické komunity“ a „komunity obnoviteľných zdrojov energie“. Revidovaná smernica o obnoviteľných zdrojoch energie II (REDII) a smernica o vnútornom trhu s elektrinou (IEMD) obsahujú ustanovenia, ktoré vytvárajú podporný právny rámec EÚ pre komunitné vlastníctvo. Týmito ustanoveniami právne predpisy EÚ po prvýkrát uznali úlohu komunitného vlastníctva energie pri plnení svojich cieľov v oblasti klímy a energetiky a naznačili výrazný posun v úlohe občanov od pasívnych spotrebiteľov k aktívnym účastníkom energetickej transformácie.

Energetické komunity môžu mať vo svete akúkoľvek právnu formu, napríklad formu združenia, družstva, partnerstva, neziskovej organizácie alebo malého/stredného podniku. Občanom, spolu s ďalšími účastníkmi trhu to uľahčuje spájanie sa a spoločné investovanie do energetických aktív. To zase pomáha prispieť k dekarbonizovanejšiemu a flexibilnejšiemu energetickému systému, keďže energetické komunity môžu konať ako jeden subjekt a mať prístup na všetky vhodné trhy s energiou za rovnakých podmienok ako ostatní účastníci trhu.

Európsky parlament poskytol Európskej komisii finančné prostriedky na vytvorenie dvoch rôznych projektov, ktoré by mali prispieť k šíreniu osvedčených postupov a poskytnúť technickú pomoc pri rozvoji konkrétnych iniciatív energetických spoločenstiev v celej EÚ:

  • Databázu dokumentácie energetických komunít, založené v apríli 2022, ktorého cieľom je pomáhať miestnym aktérom a občanom, ktorí chcú založiť občiansku energetickú komunitu alebo komunitu pre energiu z obnoviteľných zdrojov v mestských oblastiach, prostredníctvom technického a administratívneho poradenstva a podporovať ich rozvoj.
  • Poradenské centrum pre vidiecke energetické komunity, ktoré bolo spustené v júni 2022 a zameriava sa na pomoc občanom, vidieckym aktérom a miestnym orgánom pri zakladaní občianskych energetických komunít alebo komunít pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo vidieckych oblastiach prostredníctvom technického a administratívneho poradenstva a na podporu ich rozvoja.

Prostredníctvom balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, prijatého v roku 2019, zaviedla EÚ do svojich právnych predpisov koncept energetických komunít, najmä ako občianske energetické komunity a komunity pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

Konkrétne smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou ((EÚ) 2019/944) obsahuje nové pravidlá, ktoré umožňujú aktívnu účasť spotrebiteľov, individuálne alebo prostredníctvom občianskych energetických komunít, na všetkých trhoch, a to buď výrobou, spotrebou, zdieľaním alebo predajom elektriny, alebo poskytovaním služieb flexibility prostredníctvom reakcie na dopyt a uskladňovania. Cieľom smernice je zlepšiť využívanie energetických komunít a uľahčiť občanom účinnú integráciu do elektrizačnej sústavy ako aktívnym účastníkom.

Okrem toho sa revidovaná smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (2018/2001/EÚ) zameriava na posilnenie úlohy samo spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunít využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Krajiny EÚ by preto mali zabezpečiť, aby sa mohli zúčastňovať na dostupných systémoch podpory na rovnakom základe ako veľkí účastníci.

Posilnenie postavenia komunít pre energiu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe, spotrebe, skladovaní a predaji energie z obnoviteľných zdrojov tiež pomôže zvýšiť energetickú účinnosť v domácnostiach, podporí využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a zároveň prispeje k boju proti chudobe prostredníctvom zníženia spotreby energie a nižších taríf za dodávky. Veď občania a farmári v Nemecku vlastnia až 42% obnoviteľných zdrojov, ktoré sú často inštalované kolektívne a v Holandsku tento podiel predstavuje až 50%.