Udržateľné energetické investície v stavebníctve a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry IEA na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska sú, mimo iného, jednou z hlavných tém medzinárodného projektu GreenDeal4Buildings (Zelená dohoda pre budovy). Zámerom tohoto projektu je pomôcť pri presadzovaní udržateľných energetických investícií, na ktoré už globálni a regionálni investori a firmy v oblasti stavebníctva a budov postupne prechádzajú v súlade s požiadavkami zadefinovanými v Európskej zelenej dohode. Projekt je realizovaný konzorciom 9 partnerov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorých patrí aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

Práve už spomínaný 10-bodový program Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry IEA bol jedným z hlavných bodov programu prvého stretnutia Okrúhleho stola projektu GreenDeal4Buildings. Tento program je dôležitý nie len pre odpútanie sa od závislosti na Ruskom plyne, ale aj na zbavenie sa závislosti na plyne ako takom, čo je v súlade plánmi Európskej únie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Prvý a druhý bod tohoto plánu sa zameriava na zastavenie nových zmlúv o dodávkach plynu z Ruska a náhradu týchto dodávok plynom z iných zdrojov. Tieto dva body je ale nutné implementovať spolu s ostatnými, keďže nie je kapacitne možné nahradiť plyn z Ruska plynom z alternatívnych zdrojov. Na tieto body nadväzuje tretí, ktorý navrhuje zavedenie povinných minimálnych zásob plynu na pokrytie výkyvov v zásobovaní plynom.

Štvrtý a piaty bod navrhujú nahradiť plyn alternatívnymi zdrojmi energie, a to konkrétne urýchlením zavádzania nových veterných a solárnych projektov a maximalizáciou výroby energie z existujúcich nízko emisných zdrojov. V prípade zvýšenia výroby elektrickej energie z veterných a solárnych projektov o 35 TWh v priebehu jedného roka by bolo možné znížiť spotrebu plynu o 6 bcm, maximalizáciou výroby energie jadrovými elektrárňami a z bioenergie by bolo možné vyprodukovať o 70 TWh energie viac a spotreba plynu by klesla o 13 bcm[1].

Všetky tieto kroky môžu spôsobiť krátkodobé zvýšenie cien energií, preto treba myslieť aj na ochranu zraniteľných spotrebiteľov energie pred vysokými cenami, na čo je zameraný bod číslo šesť. Jedným z opatrení by napríklad mohli byť dočasné daňové opatrenia na zvýšenie sadzieb z neočakávaných ziskov energetických spoločností[2]. Tieto daňové príjmy by sa potom mali prerozdeliť medzi spotrebiteľov elektriny, aby sa čiastočne kompenzovali vyššie účty za energiu. Opatrenia na zdanenie neočakávaných ziskov už boli prijaté v Taliansku a Rumunsku v roku 2022.

Bod číslo sedem je pre projekt GreenDeal4Buildings jedným z najdôležitejších bodov a zameriava sa na urýchlenie náhrady plynových kotlov tepelnými čerpadlami. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré na výrobu tepla využíva elektrickú energiu, pričom z 1 kW elektrickej energie vyrobí 4 a viac kW tepla. To znamená, že je násobne účinnejšie ako vykurovanie priamym použitím elektrickej energie. Tepelné čerpadlo nasáva teplo z exteriéru, prípadne zo zeme za použitia vrtu, a presúva toto teplo do interiéru: dá sa to chápať ako zariadenie pracujúce na podobnom princípe ako klimatizácia, ale ide o reverzný proces. Tepelné čerpadlá sa dajú využívať na vykurovanie interiéru ako aj na ohrev teplej vody. Moderné tepelné čerpadlá majú vysokú efektívnosť a tak domácnosť, ktorá ich využíva, nečaká žiaden astronomický nárast poplatkov za elektrinu. Tepelné čerpadlá sa dajú využiť aj v tandeme so solárnymi panelmi vytvárajúcimi elektrickú energiu a batériami na skladovanie energie na použitie v noci, čo môže spotrebu energie znížiť ešte viac. Tepelné čerpadlá majú obrovský potenciál znížiť závislosť na plyne z Ruska, ale ich aplikácia je, hlavne kvôli ich vysokej cene v porovnaní s plynovými kotlami, stále pomalá. Práve pre to je dôležité uviesť na trh nové spôsoby financovania, ktoré inštaláciu tejto technológie sprístupnia aj domácnostiam s obmedzeným rozpočtom – a práve riešenie tohoto problému je jedným z mnohých cieľov projektu GreenDeal4Buildings.

Na zníženie závislosti od plynu je nutné zvýšenie energetickej efektívnosti v budovách a priemysle, čomu sa venuje bod číslo osem. S použitím moderných energeticky efektívnych technológií – ako je zateplenie budov, inteligentné systémy kontroly tepla, systémy tepelnej rekuperácie, tepelné čerpadlá, a pod. – by bolo možné znížiť spotrebu plynu v domácnostiach a firmách o 2 bcm ročne.

Ako je spomenuté v bode číslo deväť, k zníženiu závislosti od plynu môžu priamo prispieť aj spotrebitelia energie, a to znížením vykurovacej teploty v svojich domovoch. Hlavne v našom regióne je zvykom vykurovať budovy na vyššiu teplotu ako je bežné napríklad v západnej Európe, pričom zníženie vykurovania o len 1 °C by znížilo spotrebu plynu o 10 bcm ročne.

Posledný, desiaty bod poukazuje na nutnosť zintenzívnenia diverzifikácie a dekarbonizácie zdrojov flexibility energetického systému. V súčasnosti predstavuje plyn hlavnú zložku flexibility energetického systému, keďže sa používa ako zdroj elektrickej energie na pokrytie výkyvov v dopyte počas špičky.

Projekt GreenDeal4Buildings sa zameriava na financovanie udržateľných energetických investícií, hlavne investícií do hĺbkovej obnovy budov s cieľom dekarbonizácie fondu budov, čo si bude vyžadovať zapojenie obnoviteľných zdrojov, využitie tepelných čerpadiel na kúrenie a chladenie a dekarbonizáciu zdrojov flexibility. Tým projekt zasahuje do štyroch najdôležitejších pilierov tohoto 10-bodového plánu. Zameria sa preto na vytvorenie platformy pre rozvoj energetických služieb, ktoré inteligentným prepojením zdrojov flexibility (skladovanie energie, hybridné systémy, e-mobilita atď.) s distribuovanou výrobou z obnoviteľných zdrojov pomocou tepelných čerpadiel a iných inovácií prinesú dodatočné benefity pre spotrebiteľov ako aj poskytovateľov energetických služieb.

[1] https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas

[2] https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas