V pořadí čtvrtý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings se bude věnovat opět energetice. Tentokrát se však odborníci podívají na celou problematiku z jiného pohledu, a to z pohledu koncových spotřebitelů. Termín energetická chudoba začínají totiž skloňovat i české domácnosti a začínají si uvědomovat důležitost umět si vyrábět vlastní obnovitelnou elektřinu nebo teplo. Zapojit se do komunitní energetiky se tedy zdá být jako velmi žádoucí, a to i pro pokračování rozvoje obnovitelných zdrojů, kterým může být i výroba čistého vodíku jako zdroje energie pro budovy. Komunitní výroba energie má nejen velkou podporu, ale také obrovský potenciál.

Čtvrtý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, který proběhne v pátek 2. prosince 2022, Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí.

Ve druhé části budou představena k diskuzi tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Nástup energetických komunit, které se rozvíjejí po celé Evropě a jasně se ukazuje, že když se vhodně nastaví pravidla kolektivní výroby a spotřeby a podpora ze strany státu, tak dochází k rychlému vývoji, který je velkým přínosem pro navýšení udržitelnosti a odolnosti energetiky; (ii) Energetická chudoba, neboť roste počet domácností, které mají finanční problém s úhradou svých závazků vůči energetickým společnostem; a (iii) Uplatnění vodíkových technologií v budovách, a to proto, že snaha o ukončení závislosti EU na fosilních palivech (REpowerEU) akcelerovaná válkou na Ukrajině staví do popředí tzv. zelený vodík.

Z tohoto kulatého stolu vyplynou další opatření a návrhy na praktické kroky, které se promítnou do cestovní mapy, shrnující opatření vzešlá z předešlých jednání. Kulatého stolu se opět zúčastní zástupci státních institucí, bank a dodavatelského sektoru. Ve třetí části společně nahlédneme do nadcházejících aktivit kulatých stolů v roce 2023.