8. června 2023, Praha | Municipality představují klíčový nástroj k dosažení cílů úspor energie v ČR a celkové dekarbonizaci naší ekonomiky. Šestý kulatý sůl ze série Smart Finance for Smart Buildings ukázal směřování transformace energetiky ve městech a překážky, které musí překonat. K dosažení ambiciózních cílů pomohou nové technologie jako chytré distribuční sítě tepla a chladu Ectogrid, nebo služby flexibility pro elektrizační síť na místní úrovni.

Praha se ve svém klimatickém plánu (SECAP) zavázala k 60% snížení emisí skleníkových plynů. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo založení Pražského společenství pro obnovitelnou energii (PSOE) s ambicí zajistit pro městské, ale i soukromé, budovy projektovou přípravu a provoz instalací střešních VFE elektráren. Cílem je usnadnit a standardizovat přípravu projektů. Během prvního roku působení se k PSOE zaregistrovalo více než 900 zájemců a byly realizovány první projekty.

„Nejdůležitějším opatřením pro urychlení projektové přípravy je sjednocení údajů o budovách do jednotné databáze,“ řekl Jaroslav Klusák, ředitel PSOE. Totéž platí také pro renovace veřejného osvětlení. Příprava na projekty formou pasportizace majetku měst a obcí – urychlí a usnadní přípravu projektů úspor energie. Veřejné osvětlení je další oblastí, kde mohou municipality snadno šetřit energii, a to nejen u velkých, ale i menších obcí – už od několika desítek světelných bodů. Klíčový je vhodný návrh projektu, kdy lze dosáhnout až 80% snížení spotřeby elektřiny, jak uvedl Tomáš Fuchman ze Svazu Podnikatelů ve Stavebnictví.

Městům a obcím nicméně často chybí prostředky a kapacity na kvalitní přípravu projektů a mnohé se tak plánují podle aktuální situace, čímž města přicházejí o mnoho synergií. Podporu městům právě na předprojektovou přípravu nabízí evropský program EU City Facility. Město, které jej získá, dostane 60 tisíc eur (1,5 mil. Kč) na studie proveditelnosti, inženýrské analýzy, právní analýzy, sociální studie, tržní průzkumy nebo finanční analýzy. EUCF je zatím pilotním projektem s nízkou kapacitou. První zkušenosti ze tří českých měst, která podporu získala, nicméně ukazují, že jde o mimořádně efektivní nástroj. Jeho napodobení v ČR, např. pro desítky měst nad 10 tisíc obyvatel, by přineslo významné zvýšení objemu energeticky úsporných projektů v českých municipalitách.

________________________________

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.