Podle článku 5 evropské směrnice o energetické účinnosti označované jako EED 2012/27/EU má každý členský stát zajistit, aby byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve vlastnictví a v užívání jeho ústředních vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost. České republice se tento požadavek daří plnit jen částečně.

Jednou z metod vhodných k dosažení tohoto cíle, kterou doporučuje i výše zmiňovaná směrnice, jsou energetické služby se zárukou úspor (EPC). Důvodů je hned několik:

  1. Zákazník má smluvně garantovanu výši úspor. Pokud by ušetřil méně, rozdíl doplatí dodavatel.
  2. Zákazník nepotřebuje vstupní investici nad rámec současného rozpočtu. Investici zafinancuje dodavatel a cenu rozdělí do splátek, které zákazník splácí z garantovaných budoucích úspor.
  3. Návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden dodavatel, který přebírá i většinu technických rizik.
  4. Nedílnou součástí je důsledný energetický managment a dohled.

Organizační složky státu (OSS), což jsou ministerstva, soudy, policie, finanční úřady, Kancelář prezidenta, Úřad vlády a řada dalších institucí, však nemohou čerpat finanční výhody této metody, protože přijímání tzv. dodavatelských úvěrů jim zakazuje zákon. Z celkového státního dluhu, který tímto vzniká, se sice jedná o jednotky až nižší desítky promile, ale zákon a metodika vykazování jsou neúprosné a z pohledu Ministerstva financí jakékoliv navyšování státního dluhu nežádoucí.

Přesto se objevují první projekty EPC i v této oblasti, ovšem z výše uvedeného důvodu bez služby financování. Příkladem může být modernizace objektu Okresního soudu v Plzni, díky niž ušetří každoročně více než čtvrtinu nákladů na vytápění a 18 % nákladů na elektrickou energii – v porovnání s cenami roku 2020, dnes to bude samozřejmě více. Realizace byla možná jen proto, že soud využil dotace z programu OPŽP v kombinaci s Novou zelenou úsporám a zbývajících 9 mil. korun vynaložil z vlastních prostředků. Bez dotace z OPŽP by byly požadavky na vlastní zdroje tak vysoké, že realizace projektu by z důvodu chybějících financí byla odkládána ještě mnoho let. Přitom dodavatelský úvěr, tedy využití komerčního financování jako služby financování, plně krytý budoucími garantovanými úsporami provozních nákladů, by neznamenal nárůst každoročních výdajů. Naopak – splátky již nemohou být ovlivněny nárůstem cen energií, pro budoucí rozpočty tedy projekty EPC mohou znamenat zmírnění rizik vyplývajících z cenových výkyvů u paliv a energie a tím žádoucí stabilizaci.

Jelikož budov v užívání OSS jsou v ČR řádově tisíce, jejich renovace a s ní spojené úspory energií nejsou zanedbatelné. Téma proto bylo zařazeno do programu 2. kulatého stolu evropského projektu Green Deal for Building (GD4B), jehož účastníci budou společně se zástupci ministerstev a Českého statistického úřadu hledat řešení, jak tuto bariéru odstranit. Problematika bude součástí Road Map projektu GD4B, jehož první verze bude k dispozici již na konci roku 2022.

O energetických službách se zárukou úspor

Pojem „energetické služby“ má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam. Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Typickými klienty energetických služeb se zárukou jsou státní instituce a organizace, kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace, ale i průmyslové podniky, hotely a další budovy vlastněné a provozované podnikatelskými subjekty. Od roku 1994, kdy byl realizován první EPC projekt je k dnešnímu dni evidováno více než 270 projektů za 4,9 mld. korun, které ušetřily energie za 5,3 mld. korun. Více info na apes.cz.